Kinnitatud
direktori käskkirjaga
30.11.2010 nr 20.2-1/96

 1. Spordikool on huvikool, mille õpilaskonna moodustavad kooliealised õpilased, kes soovivad õppeasutuses õppida ning omavad õppimiseks vajalikke eeldusi.
 2. Õppetöö algab 1. septembril ja kestab järmise kalendriaasta 31. augustini.
 3. Õppetöö toimub koolide õppetegevusest vabal ajal 44 nädala jooksul aastas spordikooli tingimustes kuni 8 nädalat spordilaagris või individuaalplaanide järgi.
 4. Õppetöö toimub tunniplaani alusel. 45 minutiliste rühmatundidena.
 5. Õppetööst põhjuseta puudumiste korral rohkem kui 75%, võib õpilase kustutada spordikooli nimekirjast, teavitades sellest eelnevalt lapsevanemaid või hooldajaid.
 6. Spordikool tagab õpilase tervise kaitse tema spordikoolis viibimise ajal.
 7. Õpilase käsutusse antud spordikooli inventari eest kannab materiaalset vastutust õpilase seaduslik esindaja (lapsevanem või eestkostja).
 8. Treeningtunnid algavad vastavalt tunniplaanile.
 9. Spordikool on avatud tööpäeviti kell 8.00 kuni 21.00, puhkepäevadel ja riiklikel pühadel vastavalt võistluste läbiviimise juhenditele.
 10. Treeningtundide toimumine välitingimustes on ebasoovitav -20 kraadi ja madalamate temperatuuride korral.

Õpilase õiguseks ja kohustuseks on:

 1. osaleda valitud õpilasesindaja kaudu spordikooli hoolekogu töös;
 2. saada teavet spordikooli, linna ja vabariigi spordikorralduse, spordivõistluste ja spordiürituste kohta;
 3. tutvuda spordikoolis temale ettenähtud õppekavaga, treeningkoormuste ja esitatavate nõuetega;
 4. kasutada treeningtöös ja võistlustel spordikooli inventari, seadmeid, spordivarustust ning spordirajatisi;
 5. kasutada spordikooli sümboolikaga sportlikku vormi;
 6. lahkuda spordikoolist omal soovil selleks kehtestatud korda järgides;
 7. järgima spordikooli põhimäärust ja täitma spordikooli kodukorda;
 8. osalema spordikooli õppe- ja kasvatustöös, harjutama regulaarselt oma sportliku ettevalmistuse tõestamiseks;
 9. järgima sportlikku režiimi ja “ausa mängu” põhimõtteid, hoidma heaperemehelikult spordikooli inventari, varustust ja vara;
 10. seisma spordikooli hea maine ja spordiau eest;
 11. võistlema spordivõistlustel spordikooli ja omavalitsuse nimel;
 12. osaleda treeningutel sportlikus riietuses;
 13. teavitada treenerit mitteosalemisest treeningutel.
Print Friendly, PDF & Email
Värsked postitused
Võru Spordikool